ถอดรหัสความสำเร็จธุรกิจค้าปลีก ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์

พบกับ 10 Sections การบริหารธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
   •  ทฤษฎีพื้นฐานในธุรกิจค้าปลีก                                                        1.08 ชั่วโมง
   •  หลักการพัฒนาระบบธุรกิจค้าปลีก                                                   1.30 ชั่วโมง
   •  กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก                                                                   1.28 ชั่วโมง
   •  การพัฒนาแผนกลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก                                                1.45 ชั่วโมง
   •  การสร้างอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity : CI)                          1.36 ชั่วโมง
   •  การพัฒนาระบบสาขาในธุรกิจค้าปลีก                                              1.39 ชั่วโมง

คลิกลงทะเบียน ดูบทเรียน


 

 

คลิกลงทะเบียน ชำระเงิน