Digital Economy กับการปรับตัวของผู้ประกอบการ


รายละเอียด

    การเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจและสังคมไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy    


    สำหรับภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะในกลุ่ม SMEs จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ทันและปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากอิทธิพลของเศรษฐกิจดิจิทัลให้ทันและด้วยกลยุทธ์การดำเนินงานที่เหมาะสม  โดยผู้ประกอบการที่ดีควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอ และทำความเข้าใจเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่องค์กร หรือแม้แต่การพัฒนาธุรกิจใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัยมากกว่า


รีวิวรายการแนะนำ

SWOT เครื่องมือวิเคราะห์สถานะธุรกิจ


7 องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (สิ่งแวดล้อมมหภาค)


สภาพแวดล้อมภายนอกทางตรงขององค์กร


สภาพแวดล้อมภายนอกทางอ้อมขององค์กร


สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร