การตลาดในยุคดิจิทัล (Marketing in Digital Era)


รายละเอียด

  การตลาดในยุคดิจิทัล (Marketing in Digital Era)


  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยเกื้อหนุนและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจที่สำคัญ  การทำธุรกิจโดยเพิ่มช่องทางขายสินค้าออนไลน์และการสื่อสารการตลาดผ่าน Social Network  จึงมีบทบาทมากขึ้นในโลกปัจจุบัน  แต่จะทำอย่างไรให้การสร้างตลาดไม่ใช่เพียงแค่การโฆษณาขายสินค้า   หรือแจกส่วนลดเท่านั้น  เพื่อให้การตลาดในยุคดิจิทัลตามทันผู้บริโภคในปัจจุบัน

  อ้างอิง

  • Y34. (2559). เจาะพฤติกรรมผู้บริโภคปี 56 สื่อดิจิทัลกระตุ้นตัดสินใจซื้อ.(ออนไลน์). แหล่งที่มา: http://y34.wikidot.com
  • Katz,J.A. & Green,R.P. (2014) Entrepreneurial Small Business, 4edn., McGraw-Hill, New York
  • Boone,E.L. and Kurtz,D.L. (2011). Contemporary Business, 14edn., John Wiley & Son, New York

   


วิดีโอในชุดความรู้นี้
กุญแจดอกที่ 1 Identifying : ตลาดและความต้องการของลูกค้า
กุญแจดอกที่ 1 Identifying : 5 ขั้นตอน ของกระบวนการตัดสินใจซื้อ และการแบ่งส่วนตลาด
กุญแจดอกที่ 2 Anticipating: การวิเคราะห์ธุรกิจและประเมิน
กุญแจดอกที่ 2 Anticipating: การออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด
กุญแจดอกที่ 2 Anticipating: การสร้างโปรแกรมทางการตลาดแบบบูรณาการ (4P)
กุญแจดอกที่ 2 Anticipating: การสร้างโปรแกรมทางการตลาดแบบบูรณาการ (7P)
กุญแจดอกที่ 3 Satisfying: ความพึงพอใจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์การตลาดด้วย TOWS Matrix
การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดด้วย BCG Matrix
เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดด้วย SWOT Analysis
การวางแผนสร้างความได้เปรียบจากคู่แข่ง
กลยุทธ์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
STP Marketing และระดับของการแบ่งส่วนตลาด
การวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมาย
กลยุทธ์สร้างตลาดเฉพาะกลุ่ม
กลยุทธ์สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าเป้าหมาย
กลยุทธ์การวางตำแหน่ง
กลยุทธ์สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ
เทคนิคสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ปัจจัยในการกำหนดราคา
ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคา
องค์ประกอบในการกำหนดกลยุทธ์ราคา
หลักการกำหนดราคาขายระหว่างประเทศ
รูปแบบช่องทางการจัดจำหน่ายในธุรกิจ
การบริหารการจัดจำหน่าย
วิเคราะห์การเลือกร้านค้าของลูกค้า
ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด
การส่งเสริมการขายที่มุ่งเน้นลูกค้า
การดำเนินงานการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
การกำหนดงบประมาณการสื่อสารการตลาด
การวางแผนการตลาดแบบครบวงจร
กระบวนการและรูปแบบการควบคุมทางการตลาด
การวิเคราะห์และประเมินธุรกิจเพื่อออกแบบกลยุทธ์การตลาด
การสร้างโปรแกรมทางการตลาดแบบบูรณาการ
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
หลักพื้นฐานการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
การสร้างสรรค์งานโฆษณา
กลยุทธ์การโฆษณาให้โดนใจลูกค้า
การกำหนดกลยุทธ์สร้างสรรค์โฆษณา
สิ่งจูงใจในการโฆษณา
หลักการเลือกสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
การโฆษณาออนไลน์
แผนการใช้สื่อ
การตลาดทางตรง
สร้างทีมขายให้มีประสิทธิภาพ
การสร้าง Mindset ของการเป็นนักขายมืออาชีพ
การตลาดผ่าน SMS
เทคนิคทำการตลาดผ่าน SMS ให้ประสบความสำเร็จ
Brand
สร้างแบรนด์ให้กับองค์กรของคุณ
รูปแบบการสร้างแบรนด์
เครื่องมือสร้างแบรนด์ให้ตรงใจลูกค้า
การสื่อสารถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์
ทำอย่างไรถึงจะให้ “แบรนด์” ประสบความสำเร็จ
เทคนิคบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ยั่งยืน
กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเดิม
สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าด้วย CRM
3 เคล็ดลับ 6 ขั้นตอน สู่ CRM
Tips for Building Customer Loyalty
9 ขั้นตอนสร้างคุณค่าและความพึงพอใจแก่ลูกค้า
5 เคล็ดลับสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
การจัดการธุรกิจบริการ
หลักการเบื้องต้นในการให้บริการ
Step By Step กับการบริการแบบใจสู่ใจ
เทคนิคพัฒนาคุณภาพการบริการ ด้วยความฉลาดทางอารมณ์
หลักในการรับมือลูกค้า
เทคนิคการใช้คำพูดเพื่อให้บริการลูกค้าเจ้าปัญหา
เทคนิคปฏิเสธลูกค้าให้ได้ใจลูกค้า
การสร้างสรรค์คำพูดเพื่อระงับอารมณ์ลูกค้า
เทคนิคการปิดการขาย
การตลาดในยุคดิจิทัล (Marketing in Digital Era)
Generation กับการใช้สื่อออนไลน์
Online Advertising
สุดยอดเทคนิคการทำ Google AdWords ให้ประสบความสำเร็จ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ SEO
คำศัพท์เกี่ยวกับ SEO ที่ควรรู้
เครื่องมือและช่องทางที่ใช้สำหรับ SEO
การสร้าง Content สำหรับ SEO ให้เกิดประสิทธิภาพ
การประเมินผลความสำเร็จของการทำ SEO
Social Media Marketing
สื่อสารการตลาด ด้วยสื่อสังคมออนไลน์
4 ขั้นตอน การทำตลาด Online ด้วย Facebook
เพิ่มยอดขายด้วย Facebook
เพิ่มยอดขายด้วย Twitter
Content Marketing ใน Social Media Marketing
กลยุทธ์พัฒนา Content Marketing
ทำไมต้องสร้างการตลาดแบบปากต่อปาก
สร้างตลาดอย่างไรให้เป็น Viral Marketing
5 เคล็ดลับสร้าง Viral Video
Influencer marketing การตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพล
E-Mail Marketing การตลาดผ่านอีเมล
บริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกให้มีประสิทธิภาพ
การจัดการค้าปลีก ค้าส่ง และกระจายสินค้า
กลยุทธ์สร้างความดึงดูดให้ร้านค้า
แนวทางการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่เทรนด์ออนไลน์
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับร้านค้าปลีกอิเล็กทรอนิคส์
โมเดลทางธุรกิจของร้านค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
กลยุทธ์เพื่อความสำเร็จของร้านค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคสร้างความสำเร็จของร้านค้าปลีกอิเล็กทรอนิคส์
5 นักชอปออนไลน์ ในธุรกิจ E-Commerce
8 ปัจจัย สร้างธุรกิจ E-Commerce
แนวทางในการสร้างเว็บไซต์ E-commerce
รูปแบบของ E-Commerce ในอุตสาหกรรมบริการ
เทคนิคการทำเว็บ E-commerce ให้น่าสนใจ
7Cs ทำ e-Commerce พิชิตตลาด 1
7Cs ทำ e-Commerce พิชิตตลาด 2
เลือกสีให้เหมาะกับการออกแบบเว็บไซต์
การโฆษณาบนเว็บไซต์ E-Commerce
เครื่องมือที่ใช้ในการโฆษณาบนเว็บไซต์ E-Commerce
มาตรการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ E-Commerce

รีวิวรายการแนะนำ

การตลาดในยุคดิจิทัล (Marketing in Digital Era)


เทคนิคการทำเว็บ E-commerce ให้น่าสนใจ


5 นักชอปออนไลน์ ในธุรกิจ E-Commerce


เทคนิคบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ยั่งยืน


สร้างทีมขายให้มีประสิทธิภาพ